Charterföretagare friad från dråp

Minnesgoda seglare vet att i maj 2014 försvann brittiska First 40.7 Cheeki Rafiki med fyra i besättningen 700 M utanför Nova Scotia under transport från Antigua till Southampton. Båten ägdes av ett charterbolag och ägaren åtalades för dråp. Efter en långvarig rättegång friades VD för Stormforce Coaching. Han fälldes dock för brott mot sjösäkerhetsbetsämmelserna för att båten inte hade gällande certifikat för överhavssegling. 1 Cheeki 1

First 40.7 Cheeki Rafiki återfanns utan köl 600 M öster om Nova Scotia. Fyra man försvann.

 

Vädret blev dåligt på Atlanten i maj 2014 och skepparen meddelade via mejl och satellittelefon till ägaren i Southampton att båten tog in mycket vatten och att läckan inte kunde lokaliseras.

När kontakten bröts, larmade ägaren sjöräddningen, varpå US Coast Guard skickade upp spaningsflyg. Men Cheeki Rafiki kunde inte lokaliseras och efter tre dagar upphörde sökningarna.

Efter massiva påtryckningar återupptogs de dock och till slut fann en amerikansk jagare båten flytande upp och ner - utan köl, utan spår av besättningen och med livflotten intakt i ena bänkfacket.

Eftersom båten varit i kommersiell trafik med en betald besättning, startade brittiska marina haverikommissionen en utredning. Den kom fram till att charterföretagets ägare brutit mot en del bestämmelser. Han hade bland annat inte sörjt för att båten var sjöduglig innan den lämnade Antigua och den saknade giltigt certifikat för att segla mer än 60 M från närmsta kust.

Följden blev att charterbåtsföretagets ägare åtalades för dråp i fyra fall och för att brott mot sjösäkerhetsbestämmelserma.

Men rätten kunde inte nå enighet på anklagelsen om dråp och avslog kravet på ansvar. Dock fann man att brott begåtts mot säkerhetsbestämmelserna och dömde företagets ägare - mot hans nekande - på denna punkt.

Fallet skickar signaler om att charterbåtar och båtar som seglar på havet med betalande gäster, ska vara sjödugliga, att de har certifikat för sitt fartområde och är i skick strukturellt genom att ha besiktigats, gärna årligen.

En bra källa för vad som gäller är Sjösportskolan i Göteborg, som bemannar båtar och själva ordnar längre seglingar.

Intressant i sammanhanget är att efter olyckan med Cheeki Rafiki begär skeppare, som anlitas för att transportsegla, att båten ifråga ska vara besiktigad innan uppdraget påbörjas.

-       Det är självbevarelsedrift för min del, jag vill veta att båten är säker, förklarar Richard

Gradin, som sedan 2010 bedriver charter och transportseglingar i egna bolaget Crewcraft.

Curt Gelin

Sittbrunnenfilmer