Integritetspolicy

För oss på Sittbrunnen AB är din personliga integritet viktigt och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy (Policy) beskriver hur dina personuppgifter hanteras i samband med att du besöker vår webbplats och kontaktar oss via e-post.

Sittbrunnen AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss och våra underleverantörer samt för behandlingen av uppgifter via våra digitala kanaler, såsom vår webbplats.

Ansvarig för dina personuppgifter

Sittbrunnen AB
55692825-2701

Sittbrunnen AB har tillsatt en Data Protection Manager som har till uppgift att hjälpa Sittbrunnen AB att följa gällande dataskyddslagstiftning. Du är alltid välkommen att kontakta vår Data Protection Manager på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

För våra kunder samlar Sittbrunnen AB in information som är relevant för att kunna leverera de tjänster som är avtalade. Dessa uppgifter använder vi för löpande kommunikation, support och för att fakturera våra kunder. Sittbrunnen AB har personuppgiftsbiträdesavtal med sina kunder och vill du ha information om behandling av dina personuppgifter relaterat till våra tjänster kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt levande person, till exempel personnamn, e-postadress, telefonnummer.

Känslig data och evenemang

Sittbrunnen AB vill informera om att för att tillgodose dina eventuella önskemål och behov vid evenemang kan vi komma att samla in känsliga personuppgifter, såsom uppgift om matrelaterad allergi och sexuell läggning. Dessa personuppgifter lagras i 6 månader efter att aktuellt evenemang har avslutats.

Ändamål för behandling av dina personuppgifter

Ändamål: Administration av av medlemmar och kontaktpersoner hos våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners
Personuppgift: Namn, e-postadress, telefonnummer
Grund för lagring: Avtal

Tid för lagring eller kriterier för gallring: 10 år från upphörande av avtal

Ändamål: Administration av evenemang
Personuppgift: Namn, e-postadress, telefonnummer
Grund för lagring: Legitimt intresse och samtycke för specifika hälsoaspekter
Tid för lagring eller kriterier för gallring: 6 månader efter avslutat evenemang

Ändamål: Fullgöra legala skyldigheter såsom bokföringskrav
Personuppgift: Namn, e-postadress
Grund för lagring: Fullgöra legala förpliktelser
Tid för lagring eller kriterier för gallring: Ingen radering

Ändamål: Supportärenden
Personuppgift: Namn, e-postadress, telefonnummer
Grund för lagring: Avtal
Tid för lagring eller kriterier för gallring: 12 månader efter avslut av ärendet

Ändamål: Utskick av nyhetsbrev och annat
Personuppgift: Namn, e-postadress
Grund för lagring: Anmälan som medlem
Tid för lagring eller kriterier för gallring: Omedelbart efter att den registrerade valt
att bli medlem, respektive avsagt sig medlemsskap i Sittbrunnen.

Personuppgifter för personer som agerar som kontaktperson för blivande kunder hanteras utifrån ett affärsperspektiv, på ett sätt vi anser inte är i konflikt med personers fri- och rättigheter.

Dina rättigheter

Vill du ha information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skicka ett mail med begäran till oss: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Sittbrunnen AB kan i dessa fall komma att fråga om ytterligare information för att säkerställa en effektiv hantering och att uppgifterna lämnas till rätt person.

Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar nämnda rättigheter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia av den information som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om dessa skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att dina insamlade personuppgifter raderas i de fall som detta överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering, det kan finnas fall när Sittbrunnen AB inte kan tillmötesgå din begäran om uppgifterna behövs för uppfyllande av gällande lag.

Rätt att motsätta dig behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling.

Rätt till dataportabilitet

Om Sittbrunnen AB behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifterna som du själv har lämnat till oss.  

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du får gärna ta kontakt med vår Data Protection Manager, via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., om du har frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att inge klagomål till IMY (tidigare Datainspektionen) avseende behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, IMY.se.

Hur skyddas personuppgifterna?

Sittbrunnen AB använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter samt vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda mot olaglig eller obehörig behandling. Enbart behöriga personer som behöver behandla personuppgifter för att Sittbrunnen AB ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dessa.

Var behandlas personuppgifterna?

Sittbrunnen AB behandlar personuppgifterna inom EU/ESS.

Hur länge sparas data?

Sittbrunnen AB har vidtagit rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter enbart så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen för vilka dessa samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att fullgöra våra åtaganden, tillhandahålla tjänster, fakturera, hantera supportärende med mera. I övrigt kommer personuppgifter att raderas på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter får finnas kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål, även efter att kundförhållandet upphört, finns de kvar tills du önskar att uppgifter tas bort.

Ansökan om tjänst

Sittbrunnen AB tillsätter inga tjänster.

Automatiserat beslutsfattande

Sittbrunnen AB använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

Ändringar

Sittbrunnen AB har rätt att ändra och göra tillägg till denna Policy. Ändring eller tillägg träder i kraft när vi meddelat dig härom eller gjort den uppdaterade Policyn tillgänglig på Sittbrunnen AB hemsida, sittbrunnen.se.

    © Sittbrunnen 2022


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Kokkonst i kabyssen

Kokkonst i kabyssen

Från tio år med Vindfält

Från tio år med Vindfält

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Genvägsboken

Genvägsboken

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Nytt i

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line